หน้าแรก  :  สำหรับเด็ก  :  ลิงค์ที่น่าสนใจ  :  ติดต่อสอบถาม 

ภาษาไทย English


เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำ
ครั้งที่ 15
กฎบัตรอาเซียน
กำหนดการประชุมอาเซียน
รายชื่อผู้นำประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน
กิจกรรมคู่ขนานอาเซียน
เอกสารที่เป็นผลมาจากการประชุม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการตระหนัก
รับรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับโรงเรียน
ยุวทูตความดีปี 2552
โครงการจัดทำสารคดีอาเซียนเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
ลงทะเบียนสื่อมวลชน
คำแนะนำสำหรับสื่อมวลชน
การอำนวยความสะดวกสำหรับ
สื่อมวลชน
กำหนดการสื่อมวลชน
คู่มือสื่อมวลชน
คำถามที่ถูกถามบ่อย
นานาสาระข่าวสารนิเทศ
สุนทรพจน์
ห้องภาพ
ชมวีดีทัศน์การประชุม
ถ่ายทอดสดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
ด้านการเมือง
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมASEAN University Youth Summit 2009
กิจกรรมประกวดภาพวาดสีน้ำ
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ
อาเซียน
กิจกรรมแข่งขันเขียนเรียงความ
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน
เพลงประจำอาเซียนความเป็นมาของอาเซียน
การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ความร่วมมือที่สำคัญของอาเซียนข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติ
งานมวลชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบรับบัตรแสดงสถานะสำหรับ
ยานพาหนะ
อาเซียนเลน (ถนนเพชรเกษม)42nd AMM/PMC 16th ARF
14th ASEAN SUMMIT AND RELATED SUMMITS
14th ASEAN SUMMIT 
 

1. The Asean Way / Orignal Version

 

By :
Mr.Kittikhun Sodprasert, Mr Sampow Triudom, Mrs.Payom Valaipatchra

2. The Asean Way / Jazz Big Band Version
 

By :
Arrangement : Jakkawal Saothongyuttidham
Horn Arrangement : Mr. Phatcharapong Chantopoon
Sax Solo : Koh Mr.Saxman
Vocal : Marisa Sukosol - Nunbhakdi

3. The Asean Way / Bossanova Version (Saxophone)
  By :
Arrangement : Koh Mr.Saxman
Soprano Saxophone : Koh Mr.Saxman

4. The Asean Way / Bossanova Version
  By :
Arrangement : Koh Mr.Saxman
Vocal : Monthip Ilpisunthorn

5. The Asean Way / Thai Classical Instruments
  By :
Arrangement : Khun - In
-----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลความเป็นมาของเพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem)

ความเป็นมา

1. จุดเริ่มต้นของความคิดในการมีเพลงประจำอาเซียนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากการหารือในที่ประชุม อาเซียนทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ชื่อทางการคือคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรม และสนเทศ) ครั้งที่ 29 ในเดือนมิถุนายน ปี 2537 ซึ่งในครั้งนั้นที่ประชุม มีความเห็นตรงกันว่า อาเซียนควรจะมีเพลงประจำอาเซียน โดยกำหนดจะให้เปิดเพลงประจำอาเซียนในช่วงของการจัด กิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ทั้งนี้ในเรื่องการสนับสนุนด้านการเงินที่ประชุมตกลง ให้ใช้เงินจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อคัดเลือกเพลงประจำ อาเซียน

2. ต่อมาในการประชุม ครั้งที่ 32 ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศในเดือน พฤษภาคม ปี 2540 ที่ประเทศมาเลเซีย ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเพลงใน รอบสุดท้าย โดยเพลงที่เข้ารอบในครั้งนั้นเป็นเพลงจากไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ และเพลง ASEAN Song of Unity หรือ ASEAN Oh ASEAN จากฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อย่างไรก็ดี เพลงดังกล่าวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากใช้เปิดเฉพาะในการ ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

3. ด้วยเหตุนี้ทำให้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย และที่สิงคโปร์ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ การประชุมจึงได้แต่งเพลงเพื่อใช้เปิดในที่ประชุม โดยมาเลเซียแต่งเพลง “ASEAN Our Way” และสิงคโปร์แต่งเพลง "Rise"

บทบาทของไทยกับการจัดทำเพลงประจำอาเซียน

4. การจัดทำเพลงประจำอาเซียนเป็นการดำเนินการตามกฎบัตรอาเซียนโดย ข้อบทที่ 40 ระบุให้ อาเซียนมีเพลงประจำอาเซียนโดยหากเป็นไปได้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการให้สัตยาบันกฎบัตร อาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14

5. ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพลง ประจำอาเซียน โดยที่ประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้กำหนดรูปแบบการแข่งขันเป็น open competition โดยให้สำนักเลขานุการอาเซียนในแต่ละประเทศกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และจัดส่งให้ประเทศไทยภายในเดือนกันยายน 2551 โดยเนื้อร้องต้องมีเกณฑ์ ดังนี้ คือ (1) เป็น ภาษาอังกฤษ (2) มีลักษณะเป็นเพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน (3) มีความยาวไม่เกิน 1 นาที (4) เนื้อร้องสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและ เชื้อชาติ (5) เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ

6. ในส่วนของการคัดเลือกเพลงในประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ตัดสินเพื่อคัดเลือกเพลงภายในประเทศขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 โดยมีเพลงจำนวน11เพลง ที่ผ่านเกณฑ์ และประเทศไทยได้ส่งเพลงดังกล่าวเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค อาเซียน

7. ในระดับภูมิภาคอาเซียน กรมอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันเพลงประจำอาเซียน ในระดับภูมิภาค รอบแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ที่โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีกรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน ในส่วนของไทย ฯพณฯ องคมนตรี พล.ร.อ. อัศนี ปราโมช ได้ให้เกียรติรับเป็นกรรมการฝ่ายไทยโดยทำหน้าที่ประธานการประชุมคัด เลือกเพลงและได้คัดเลือกเพลงจำนวน 10 เพลง จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 99 เพลง รอบตัดสิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ประกอบด้วยกรรมการจากอาเซียน 10 คนเดิม และจากนอก อาเซียนอีก 3 คน ได้แก่จากญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลียร่วมตัดสินด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็น เอกฉันท์เลือกเพลง ASEAN Way ของไทยที่แต่งโดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและ เรียบเรียง) นายสำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) และนางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) ให้เป็นเพลง ประจำอาเซียน

8. กรมอาเซียนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดตัวเพลงประจำอาเซียนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงละครอักษรา โดยมีวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงเพลง ASEAN Anthem และเพลงยอดนิยม จากประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนของไทยได้บรรเลงเพลง “ลาวดวงเดือน” โดยได้มีแขกผู้มี เกียรติจากส่วนราชการต่างๆ คณะทูต ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน กว่า 500 คน มาร่วมงาน ทั้งนี้ เพลงประจำอาเซียนจะใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่หัวหิน

ความสำคัญของเพลงประจำอาเซียน

9. การมีเพลงอาเซียน ถือว่ามีความสำคัญต่ออาเซียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก นับจากนี้ไปอาเซียนจะมีเพลงประจำอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนในการเชื่อมโยง อาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ การได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น เจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งการที่เพลงจากไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประจำ อาเซียน ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศและแสดงถึงความสามารถของคนไทยด้วย

กองอาเซียน 4
กรมอาเซียน
23 มกราคม 2552


Copyright © 2009 Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand All Rights Reserved.
Ministry of Foreign Affairs Sri Ayudhya Road, Bangkok 10400 Thailand